• Điều kiện trở thành Đại lý

  • Tài khoản làm đại lý phải mở từ link chính website (không nằm dưới bất kỳ IB nào)
  • Duy trì tối thiểu 20 tài khoản đang giao dịch
  • Được cấp admin manager mt4 quản lý khách hàng
  • Cộng $2/lot trên tổng khối lượng giao dịch của khách hàng
  • Quyết toán vào thứ 7 hàng tuần và tiền được ký quỹ vào tài khoản của Đại lý
 • Đăng ký Đại lý